Family with Abraham Kahn
husband
Abraham Kahn Abraham Kahn
#1
daughter
Gusta Kahn oo Moses Löwenstein Gusta Kahn oo Moses Löwenstein
Birth Bibra